האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות ספיר בנדה דיזיין וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי, הניווט המיוחד באתר והמידע הכלול בו וכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ספיר בנדה דיזיין ו/או ספיר בן דוד, ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או ספיר בן דוד בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור האתר ו/או ספיר בן דוד בכתב בלבד. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו, אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ספיר בנדה דיזיין ו/או ספיר בן דוד בלבד, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

כל הזכויות שמורות לספיר בנדה דיזיין © .