איזה כיף שבחרת לרכוש את הקלטת הסדנה:

הסדנה המוקלטת "למה הדף שלי לא ממיר" מאת ספיר בנדה דיזיין מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות ספיר בנדה דיזיין וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בקורס לרבות עיצובו הגרפי, המידע הכלול בו וכל מידע אחר הקשור לתוכן הסדנה, הנם בבעלות בלעדית של ספיר בנדה דיזיין, ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי ספיר בנדה דיזיין ו/או ספיר בן דוד בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור ספיר בנדה דיזיין ו/או ספיר בן דוד בלבד. רוכש ו/או גולש ו/או כל אדם המבצע פעולות בסדנה, אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש בסדנה או בחלק ממנה לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את הסדנה, ו/או את תוכנה של הסדנה, כולה או חלקה למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצרה הסדנה. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לסדנה ולאתר זה, הנם בבעלות בלעדית של ספיר בנדה דיזיין ו/או ספיר בן דוד בלבד, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
כל הזכויות שמורות לספיר בנדה דיזיין ©